Opći Uvijeti Poslovanja

Opći uvjeti poslovanja web trgovine FlowerlovebyAmi (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti
poslovanja) su sastavljeni sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača,
odredbama Zakona o obveznim odnosima, odredbama Opće uredbe o zaštiti
podataka – Uredbe (EU) 2016/679, te odredbama Zakona o elektroničkoj trgovini.
Opći uvjeti poslovanja se primjenjuju na pristupanje i korištenje web trgovine
FlowerlovebyAmi, te kupovinu tamo dostupnih proizvoda.
Pristupanjem web stranici i korištenjem web trgovine FlowerlovebyAmi potvrđujete
da ste pročitali Opće uvjeti poslovanja, te da ih u cijelosti prihvaćate.
OSNIVAČ WEB TRGOVINE FlowerlovebyAmi
Web trgovinu FlowerlovebyAmi na domeni flowerlovebyami.com dostupnu na
adresi: www.flowerlovebyami.com, je osnovala tvrtka Bubble events d.o.o., sa
sjedištem u Zagrebu, Ilica 414, OIB: 44782244971 (u daljnjem tekstu: prodavatelj),
upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod poslovnim brojem
upisnika: Tt-16/9806-4 i matičnim brojem subjekta: 04535022, direktor Toma Rieger.
Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn, te je uplaćen u cijelosti. Žiro račun – IBAN:
HR5124840081107662995 otvoren je kod Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb.
Kontakti – uprava telefon: 095 5537645, e mail: [email protected].
Usluga web trgovine FlowerlovebyAmi je usmjerena na pružanje informacija o
proizvodima prodavatelja, prodaju proizvoda web trgovine FlowerlovebyAmi
kupcima, te na organiziranje dostave prodanih proizvoda.
PROMJENE OPĆIH UVJETA POSLOVANJA WEB TRGOVINE FlowerlovebyAmi
Prodavatelj zadržava pravo promjene ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluga koje
pruža, kao i promjene sadržaja u web trgovini FlowerlovebyAmi, bez obavezne
prethodne najave ili obavijesti.
U slučaju sudskog spora primjenjuje se Opći uvjeti poslovanja koji su bili važeći u
trenutku izvršenja kupnje.
UGOVOR O KUPOPRODAJI SKLOPLJEN PUTEM WEB TRGOVINE
FlowerlovebyAmi
Proizvodi u web trgovini FlowerlovebyAmi mogu se naručivati putem web košarice
24 sata na dan, sedam dana u tjednu i to na jedan od sljedećih načina:
odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani kupac web trgovine
FlowerlovebyAmi,
odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost kupac web trgovine
FlowerlovebyAmi.
Nakon odabiranja željenih proizvoda i unosa neophodnih podataka za izvršenje
narudžbe potrebno je potvrditi svoju suglasnost s Općim uvjetima poslovanja koji
čine sastavni dio ugovora o kupoprodaji.
Radnje koje su izvršene i potvrđene prilikom procesa registracije i procesa
predavanja narudžbe smatraju se pravno obvezujućim, te sukladno Općim uvjetima
poslovanja predstavljaju sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web trgovine
FlowerlovebyAmi, koji će zajedno s Općim uvjetima poslovanja biti dostavljen kupcu
na trajnom mediju u paketu prilikom isporuke proizvoda.
U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa je kupac obvezan odabrati
naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku, pri čemu
se registracija ili korisnički račun kreiraju samo za jednu osobu i nije dozvoljeno
priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Kupac je
obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu, te nije
dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa. U slučaju kršenja
navedenih odredbi prodavatelj pridržava pravo ugasiti registraciju ili korisnički račun
kupca, bez obveze naknade kupcu bilo kakvog troška ili štete.

Cijena proizvoda istaknuta u web trgovini FlowerlovebyAmi je maloprodajna s
uključenim PDV-om i predstavlja poziv kupcima za kupnju proizvoda.
Nakon predavanja narudžbe od strane kupca, na e-mail adresu koja je upisana
prilikom davanja narudžbe kupac će primiti potvrdu od strane prodavatelja kojom se
potvrđuje primitak narudžbe.
Ukoliko zbog izvanrednih okolnosti prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od
naručenih proizvoda, isti bezuvjetno zadržava pravo odbijanja primljene narudžbe, o
čemu će obavijestiti kupca putem e-mail poruke.
CIJENE PROIZVODA U WEB TRGOVINI Flower Love by Ami
Cijene prizvoda su izražene u eurima.
Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i
mogu se promijeniti bez prethodne najave.
Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2
Zakona u PDV-u.
Troškovi dostave uračunati su u cijenu proizvoda.
U slučaju da je zbog greške od strane prodavatelja u web trgovini FlowerlovebyAmi
istaknuta pogrešna cijena proizvoda, isti nije obvezan kupcu isporučiti naručeni
proizvod pod nepovoljnim uvjetom, te će kupcu biti ponuđeno da kupi proizvod po
ispravnoj cijeni.
Račun za kupljene proizvode će se dostaviti kupcu u paketu zajedno s proizvodima,
a u slučaju potrebe za R1 računom potrebno je odabrati tu opciju prilikom davanja
narudžbe u web trgovini FlowerlovebyAmi.
NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA KUPLJENIH U WEB TRGOVINI
FlowerlovebyAmi
U Webshopu FlowerlovebyAmi moguće je odabrati sljedeće načine plaćanja:
Pouzećem
Plaćanje pouzećem moguće je isključivo gotovinom pri preuzimanju pošiljke od
dostavne službe.
Uplatom na žiro račun prodavatelja
Plaćanje direktnom uplatom na žiro račun Prodavatelja moguće je putem Internet
bankarstva, uplatnicom ili virmanom u banci, pošti ili FINI.
Kod odabira ovog načina plaćanja kupac će dobiti sve potrebne podatke za uplatu
putem e-maila.
TROŠAK DOSTAVE PROIZVODA KUPLJENIH U WEB TRGOVINI
FlowerlovebyAmi
Za područje Republike Hrvatske, nema dodatnih troškova dostave proizvoda
kupljenih u web trgovini FlowerlovebyAmi.
Troškovi dostave u druge zemlje članice EU iznose 15 eur.
ISPORUKA PROIZVODA
Naručeni proizvodi se isporučuju putem Hrvatske pošte.
Isporuka će najčešće uslijediti u roku od 7 do 10 radnih dana od dana zaprimanja
narudžbe, a najkasnije u zakonom propisanom roku od trideset dana.
Ukoliko prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene proizvode, isporučit će
one koje može, a o roku isporuke ostatka će pismenim putem obavijestiti kupca, koji

može prihvatiti ili otkazati isporuku ostalih proizvoda. Ukoliko kupac nema e-mail
adresu, o navedenom će biti obaviješten telefonskim putem.
Prilikom preuzimanja proizvoda kupac je dužan provjeriti eventualna oštećenja
transportne ambalaže i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio,
odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Potpisom na
potvrdi o primitku pošiljke kupac potvrđuje da je proizvod preuzet bez vidljivih
vanjskih oštećenja transportne ambalaže.
PRAVO KUPCA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O KUPOPRODAJI
Kupac ima pravo sukladno odredbama članka 72. Zakona o zaštiti potrošača bez
navođenja razloga raskinuti ugovor o kupoprodaji u roku od četrnaest dana od dana
preuzimanja proizvoda ili nakon predavanja narudžbe, u slučaju da se predomislio
prije isporuke proizvoda.
Kako bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji,
dužan je prije isteka gore navedenog roka od četrnaest dana za jednostrani raskid
ugovora o kupoprodaji obavijestiti prodavatelja o svojoj odluci da jednostrano raskida
ugovor o kupoprodaji i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo
koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava volju da raskine ugovor o
kupoprodaji poslane:
putem elektroničke pošte na adresu: [email protected],
ili na adresu: Bubble events d.o.o., Ilica 414, 10090 Zagreb,
zajedno s originalnim računom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj
telefona ili adresu elektroničke pošte.
Obrazac za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji sklopljenog na daljinu kupac
može preuzeti ovdje u pdf formatu (link1) ili wordu (link2), te ga može ispuniti
elektronskim putem ili fizički nakon ispisivanja, a isti se nalazi priložen i u paketu
zajedno s proizvodom. Popunjeni obrazac kupac može dostaviti u paketu zajedno s
proizvodom koji vraća na adresu: Bubble events d.o.o., Ilica 414, 10090 Zagreb.
Prodavatelj će dostaviti kupcu potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu
ugovora o kupoprodaji bez odgađanja elektroničkom poštom.
U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na
temelju ugovora o kupoprodaji, a kupac je sukladno odredbama članka 77. st. 3.
Zakona o zaštiti potrošača dužan primljenu robu vratiti o svom trošku bez
nepotrebnog odgađanja na adresu: Bubble events d.o.o. (vraćanje proizvoda iz web
trgovine), Ilica 414, 10090 Zagreb, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana
kada je kupac obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.
Proizvod za koji kupac koristi pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji ne
smije biti korišten i mora se nalazi u originalnoj ambalaži s originalnim privjesnicama
Prodavatelj će sukladno odredbama članka 76. Zakona o zaštiti potrošača najkasnije
u roku od četrnaest dana od dana zaprimanja obavijesti kupca o raskidu ugovora o
kupoprodaji, uz uvjet da je kupac u roku od četrnaest dana od dana kada je
obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor prethodno izvršio svoju
obvezu povrata isporučenog proizvoda, izvršiti povrat plaćenog iznosa kupcu na isti
način kao i kupac prilikom plaćanja, odnosno na račun kupca ukoliko kupac isti
dostavi u obavijesti o jednostranom raskidu ugovora o kupoprodaji ili naknadno, bez
snošenja dodatnih troškova u odnosu na povrat.
ODGOVORNOST PRODAVATELJA ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE
PROIZVODA
Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje je on imao u trenutku
prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato i za one materijalne

nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka
koji je postojao prije toga.
Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili
poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
Kupac ima pravo prigovora ili reklamacije proizvoda prodavatelju zbog postojanja
materijalnih nedostataka na proizvodu u zakonskom roku sukladno odredbi čl. 422.
st. 1. Zakona o obveznim odnosima.
Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, kupac može svoje prigovore uputite
putem elektroničke pošte na adresu: [email protected] ili na adresu:
Bubble events d.o.o., Ilica 414, 10090 Zagreb.
Obrazac za prigovor kupac može preuzeti ovdje u pdf formatu (link3) ili wordu (link4),
a isti se nalazi i u paketu zajedno s proizvodom.
Prodavatelj je dužan u pismenom obliku odgovoriti na prigovor najkasnije u roku od
petnaest dana od dana zaprimanja prigovora.
Povrat u slučaju reklamacije proizvoda s nedostatkom se vrši na način da nakon
zaprimanja prigovora prodavatelj na adresu kupca šalje specijalnu dostavnu službu
koja će preuzeti paket s proizvodom i vratiti ga na adresu prodavatelja.
Reklamacija će se smatrati utemeljenom ako se pregledom proizvoda, a ako je
neophodno potrebno i posebnim vještačenjem, utvrdi da odgovara uvjetima za
reklamaciju sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti
potrošača.
Ukoliko se utvrdi da je reklamacija utemeljena, prodavatelj će o svom trošku
zamijeniti proizvod za istovjetni bez nedostataka ili vratiti cjelokupan iznos koji je
plaćen za proizvod, zajedno s troškovima dostave.
U slučaju da reklamacija nije utemeljena (npr. nepravilno održavanje proizvoda), te
se prigovor kupca odbije kao neosnovan, isti je obvezan snositi trošak povrata
proizvoda povodom reklamacije i trošak ponovne dostave kupljenog proizvoda na
njegovu adresu.
PRAVA I OBVEZE PRODAVATELJA
Prodavatelj u web trgovini FlowerlovebyAmi nudi proizvode koji su u njegovom
isključivom vlasništvu.
Prodavatelj je dužan osigurati istinite informacije o ponuđenoj robi i pružiti potpune
informacije o plaćanju kupoprodajne cijene i isporuci robe.
Prodavatelj je obvezan dostaviti kupcu prodani proizvod na način i u vrijeme kako je
to navedeno u Općim uvjetima poslovanja, nakon što kupac preda i potvrdi
narudžbu.
Web trgovina FlowerlovebyAmi može biti privremeno nedostupna ili dostupna samo
u ograničenom opsegu kao rezultat redovnog i izvanrednog održavanja ili
nadogradnje sustava, zbog tehničkih poteškoća, problema više sile, kolektivnog
godišnjeg odmora radnika prodavatelja ili drugih uzroka, te stoga prodavatelj nije
odgovoran, bez obzira na uzrok i trajanje, za eventualnu nedostupnost web trgovine
FlowerlovebyAmi, djelomični ili potpuni prekid, pogrešan rad i tehničke probleme koji
mogu dovesti do pogrešne obrade podataka, te bilo kakva potraživanja ili gubitke
kupaca koji iz toga proizlaze.
PRAVA I OBVEZE KUPCA
Kupac je dužan platiti kupljeni proizvod i troškove dostave, te preuzeti proizvod
prilikom dostave. Ukoliko kupac bez opravdanog razloga odbije preuzeti naručeni
proizvod prilikom dostave, dužan je prodavatelju platiti trošak dostave proizvoda.
Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda od trenutka njegovog

preuzimanja, koje nastane kao posljedica rukovanja proizvodom, osim onog nužno
neophodnog za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.
IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA I PRIVATNOSTI
Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost svih osobnih podataka kupaca web
trgovine FlowerlovebyAmi, te će s istima postupati sukladno odredbama Opće
uredbe o zaštiti podataka – Uredbe (EU) 2016/679, s napomenom da prodavatelj
prikuplja samo nužne osnovne podatke kupaca koje isti daju prilikom procesa
registracije i procesa predavanja narudžbe, te jamči da isti nikada neće biti dani na
uvid ili uporabu trećim osobama.
Osobni podaci kupaca web trgovine FlowerlovebyAmi nalaze se u web zbirci
podataka najduže jednu godinu od dana zadnje kupovine nakon čega se isti
automatski brišu, te se koriste isključivo za potrebe operatera kod obrade narudžbe i
dostave proizvoda putem Hrvatske pošte.
Ukoliko ne želite da čuvamo Vaše osobne podatke, molimo Vas da nas obavijestite
na adresu elektroničke pošte službenika za zaštitu osobnih
podataka: [email protected], nakon čega će isti biti odmah trajno
izbrisani.
Službenica Anamaria Rieger za zaštitu osobnih podataka imenovana je Odlukom o
imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka, a istu možete kontaktirati na sl.
telefon: 095 5537 645.
KOLAČIĆI
Prilikom otvaranja naše stranice ili pregledavanja istih automatski se prikupljaju
nužni podaci koristeći kolačiće za optimizaciju naše stranice kako bismo vam pružili
najrelevantnije informacije i što bolje korisničko iskustvo.
Kolačići su sitne elektroničke informacije koje internetska stranica šalje pretraživaču
posjetitelja i koje se spremaju na tvrdi disk posjetitelja.
Ako ste zabrinuti zbog spremanja kolačića na vašem uređaju, možete konfigurirati
svoj pretraživač tako da odbija spremanje svih kolačića ili da vas upozori prilikom
postavljanja kolačića, što vam omogućuje da odlučite želite li ih prihvatiti ili ne.
Također možete obrisati kolačiće sa svog uređaja. Međutim, ako odaberete
blokiranje kolačića ili ih obrišete, određene funkcije internetskih stranica koje
posjećujete možda neće ispravno raditi.
AUTORSKA PRAVA
Prodavatelj polaže autorska prava na sve sadržaje web stranice i web trgovine
FlowerlovebyAmi (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i
programski kod), te će se svako neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web stranice
i web trgovine FlowerlovebyAmi u svrhu objavljivanja, prenošenja, reproduciranja ili
na bilo kojeg drugog načina iskorištavanja bilo kojeg dijela sadržaja bez dozvole
prodavatelja smatrati kršenjem autorskih prava.
NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I PRIMJENA PRAVA
Sve pritužbe kupaca će prodavatelj nastojati riješiti sporazumno mirnim putem, te
kupci mogu kontaktirati prodavatelja ili uputiti pritužbu, odnosno prigovor na e-mail
adresu: [email protected], na koji se prodavatelj obvezuje odgovoriti u
roku od petnaest dana od dana zaprimanja prigovora.
Platforma Europske komisije za internetsko rješavanje sporova omogućuje kupcima i
prodavateljima da riješe sporove povezane s internetskom kupovinom robe ili usluga
bez sudskog postupka, a ista je dostupna
ovdje: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show
&lng=HR .
U slučaju sudskog spora vezanog za Opće uvjete poslovanja i ugovore o

kupoprodaji nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu uz primjenu hrvatskog
prava.